Δεν χρειάζεται να κάτσεις να σκεφτείς τρόπους και να χάνεσαι στα documentation και στις man pages. Έκανα εγώ την βρώμικη δουλειά για ‘σένα. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να αντιγράψεις τα παρακάτω script ή μέρη αυτών, να τα πειράξεις κατάλληλα και να απολαύσεις τα backup. Έχω σχολιάσει αρκετά τον κώδικα οπότε δε νομίζω να χρειάζεται παραπάνω εξήγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, καλύτερος τρόπος ή αν έκανα κάποιο λάθος στις εντολές. Δουλεύει μια χαρά και δεν υπάρχει λόγος να το πειράξω 🙂

#!/bin/sh 
# Backup script by giannoug <blog.giannoug.gr> 
# Gets a copy of the databases. 
# Should be executed once per day. 
# * 23 * * * /root/daily-backup.sh 
##

# Save the date 
export d=\`date +"%d-%m-%Y"\`

# Go to /tmp and make a folder 
cd /tmp 
mkdir daily-$d 
cd daily-$d

# Get the SQL backups 
mysqldump -u root -pYourPasswordHere giannougs-blog > giannougs-blog.sql

# Wrap it up in a nice gzip archive 
tar -czf daily-backup_$d.tar.gz *

# Bring it to /root and give read/write 
# permissions ONLY to root (not the best, but&#8230;) 
mv daily-backup_$d.tar.gz /root/daily 
cd /root 
chmod 600 daily/daily-backup_$d.tar.gz

# Delete files older than 7 days 
find daily/* -mtime +7 -exec rm {} \;

# Push the new file to another server 
# Uses scp with key authentication 
scp -i slave-pc-key daily/daily-backup_$d.tar.gz giannoug@slave-pc.giannoug.gr:~/backups

# Delete temp folders 
rm -rf /tmp/daily-$d 
#!/bin/sh 
# Backup script by giannoug <blog.giannoug.gr> 
# Gets all the sites and their databases. 
# Should be executed once per week. 
# * * * * 1 /root/weekly-backup.sh 
##

# Save the date 
export d=\`date +"%d-%m-%Y"\`

# First, make sure /var/www is owned by lighttpd 
chown -R www-data:www-data /var/www

# Go to /tmp and make a folder 
cd /tmp 
mkdir weekly-$d 
cd weekly-$d

# Make a tar of /var/www 
cd /var/www 
tar -cf /tmp/weekly-$d/sites.tar * 
cd /tmp/weekly-$d

# Get the SQL backups 
mysqldump -u root -pYourPasswordHere giannougs-blog > giannougs-blog.sql

# Get some configs 
cp /etc/lighttpd/conf-available/50-vhosts.conf .

# Wrap it up in a nice gzip archive 
tar -czf weekly-backup_$d.tar.gz *

# Bring it to /root and give read/write 
# permissions ONLY to root (not the best, but&#8230;) 
mv weekly-backup_$d.tar.gz /root/weekly 
cd /root 
chmod 600 weekly/weekly-backup_$d.tar.gz

# Delete files older than 30 days 
find weekly/* -mtime +30 -exec rm {} \;

# Push the new file to another server 
# Uses scp with key authentication 
scp -i slave-pc-key weekly/weekly-backup_$d.tar.gz giannoug@slave-pc.giannoug.gr:~/backups/weekly

# Delete temp folders 
rm -rf /tmp/weekly-$d 

Αυτά!