Όχι δεν είναι Warez 😛 Οι κωδικοί αυτοί δίνονται free κάνοντας απλά register εδώ.

Note: Έκανα register και επέλεξα WINDOWS! Πάρα μα πάρα πολύ πιθανό είναι η έκδοση για Linux να ΜΗΝ τους δέχεται (τουλάχιστον η έκδοση Windows δεν δεχότανε serial από Linux).

9ARW1-YRXDQ-1D21P-4RHR9
909PM-YHR46-1DQ3P-434U1
98WY4-YH962-1FQ37-4A690
90TMN-YHX43-1FQ6N-42091
98RW1-YRR66-16K1K-4UHA9
9A8WM-YRWFL-162CP-4J1CR
908M5-YRT42-14P4N-405TN
9A8PN-YRTF7-16360-40LT4
98XYH-YK867-1F7F0-49H2M
9A8MM-YU9D6-1D396-4R52H
92WWN-YHDD7-1DQ16-4C41N
90TPJ-YHX62-146DN-4CHTX
90XPN-YH947-14L9K-4U6J9
92XYH-YUT6P-14KD5-4CH8E
98TW0-YKTF2-1F697-4C6LM
90DP4-YKE47-1DQ6N-41HRR
90DP5-YKDDK-1FPF1-43MRN
98RM0-YR86L-166FJ-4CMV5
9AXM5-YKWDK-1F39P-49JTJ
9AWWM-YHWF2-14QC6-41KKH
92XWH-YUT6P-1D73P-40NHX
90TM4-YUR66-14KD0-493JX
98TMJ-YRED3-14LFN-4U1HE
989Y5-YKTF2-1D717-4L428
98WWH-YHD42-1436H-400K0
92DY4-YUT66-167D0-43P3J
98RM5-YK8FQ-1FLCL-4HHLR
90RMM-YH9DK-1FK16-4HJJ0
90DMJ-YRE62-1FP97-4RH9E
90TMJ-YUX47-1423Q-4CQRT
9AWWH-YHX6L-167C6-4T4J8
9ATW1-YU9FL-1D612-4RQT0
9ADMJ-YHWD6-1FL93-4AL3X
988P0-YRE4K-1DKC2-48LR9
9ATY1-YUR67-1F633-4V4KH
9ATWM-YUE4Q-14L12-4R3UR
92WYJ-YHXD7-1FK1Q-4CJJ8
98RW1-YHDDQ-14K40-4UJ38
90DWM-YK9D7-16Q64-4832N
98WY5-YR86Q-1D792-41QLE
989WN-YU86K-16L13-4JK09
9A8PN-YUXD6-14Q12-4C71W
9A8M5-YH9D7-1629Q-4LMV5
98RYM-YRE6L-1FQD0-42JH8
9AXY0-YRXD3-14241-42KH0
98XMN-YHTD2-16L17-49505
92EYJ-YU946-1476H-4008T
9A8W0-YHE4K-1DPF4-4CPRR
9A8WM-YRD67-14QC6-49LA0
9ATPJ-YKD42-1669L-4RMCN
98EW5-YRRF2-16396-48K00
9ATYM-YHXD6-1F7FH-42388
90EYH-YUE66-1461P-4ALJW
92DMN-YR9FK-14665-4933D
90RPH-YKX6K-1621K-40KA9
98DP4-YK84K-14LD1-43034
9A8PH-YHDF7-1FP4J-43LH1
9ATM4-YRR6Q-1DK17-4CP3N
9AEPJ-YHXDL-14Q97-4R4K1
9ARWJ-YR946-1FL93-4H395
90RYM-YRR6Q-16L65-4003X
90XYN-YHXF3-1DLC6-4A0KH
9AWM0-YU8FP-14KD1-40QLX
92TM4-YRRF2-1D66H-4K53J
909Y4-YUWD6-1DQDN-4943E
98XW1-YKX67-16PC7-400V5
988Y4-YUED6-1F31L-43JUD
98TWJ-YUE63-16P93-4J639
98XMH-YH947-1DQ60-4H0TR
92XWM-YRD6Q-1FK45-42MVE
92XPJ-YUR4K-16K4M-4AKCM
9ATPN-YKEFL-142C7-4H72E
988W5-YRT4K-16K4H-4920W
90DMN-YHED3-1D73Q-4HL2J
90TY0-YHTFL-1FK97-4V2A5
908M1-YKE66-1D260-4HHU1
928Y1-YRR6L-1F7FJ-48L3D
92XWM-YUED3-14741-437VM
92TWN-YKWD3-1F7D0-4H50E
92TW5-YHEDQ-1624N-4K5AM
92TM5-YKW6P-1D3CQ-4T12H
9ADWM-YRDF6-1421K-4K79E
928P4-YHD67-1DP96-4LHKR
9A9P4-YUTFQ-1D61K-4LPL0
98WYH-YHR4Q-1FP12-40NTW
9AEY4-YUR67-1673Q-4K6UH
90DP5-YH847-14L13-49N8D
928WH-YKT4P-14K41-42004
9AWY1-YRT42-1DPDJ-4A3KX
9ARP1-YHXD7-1666H-4KNJ1
929P1-YH84K-16P12-4T2KN
9ADM0-YKE67-16K1K-4AQJJ
90XMH-YHEDQ-16236-4J53H
989Y0-YKED6-1461Q-4V69H
9AEM5-YRDF3-14732-48LH1
92EWJ-YR846-1F2CP-4162W
92XMN-YREF2-1D39Q-4L2KR
92DY4-YUEF2-142CK-49J3E
92EW5-YRTF3-1F392-4L6VX
98RY5-YRE63-1FK4H-49QAJ

Enjoy 😛